Privacybeleid

Privacyverklaring City Foto Eindhoven

 

City Foto Digitaal Eindhoven BV, gevestigd aan Stratumsedijk 3, 5611 NA Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mijncityfoto.nl
Stratumsedijk 3
5611 NA Eindhoven
+31402121202
eindhoven@mijncityfoto.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

City Foto Digitaal Eindhoven BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eindhoven@mijncityfoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

City Foto Digitaal Eindhoven BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

City Foto Digitaal Eindhoven BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van City Foto Digitaal Eindhoven BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

City Foto Digitaal Eindhoven BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam en adresgegevens
In het geval van een winkelaankoop: tot 5 jaar na de laatste aankoop, om de factuur op te maken, uw bestelling te kunnen leveren en om u te helpen garantie te claimen bij een defect binnen de wettelijke garantietermijn.
In het geval van het aanbieden van een reparatie: tot 2 jaar na de laatste reparatie, om eigenaarschap van het te repareren product vast te leggen, u te kunnen informeren over de status van uw reparatie en om u te helpen garantie op uw reparatie te claimen bij een terugkerend defect.

E-mailadres
In het geval van een winkelaankoop: tot u de toestemming intrekt, om een nieuwsbrief naar u te versturen en om eenmalig te vragen een review achter te laten over uw winkelervaring.
In het geval van het aanbieden van een reparatie: tot 2 jaar na de laatste reparatie, om u te kunnen informeren over de status van uw reparatie.
In het geval van een aanmelding voor een cursus of workshop: tot 6 maanden na de laatste cursusdag, om u te informeren over de locatie, tijden en benodigdheden van de cursus of workshop.

Telefoonnummer
In het geval van het aanbieden van een reparatie: tot 2 jaar na de laatste reparatie, om u te kunnen informeren over de status van uw reparatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

City Foto Digitaal Eindhoven BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. City Foto Digitaal Eindhoven BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

City Foto Digitaal Eindhoven BV gebruikt cookies op www.mijncityfoto.nl om het bestelproces in de webshop techniesch te ondersteunen. Cookies van derden worden niet gebruikt. Onder aan deze pagina vindt u een lijst met cookies die wij gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door City Foto Digitaal Eindhoven BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eindhoven@mijncityfoto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

City Foto Digitaal Eindhoven BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

City Foto Digitaal Eindhoven BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eindhoven@mijncityfoto.nl


Lijst van cookies die wij gebruiken

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.

Vraag & antwoord Service:

Neem contact op met onze klantenservice